Menu

Právní upozornění, vyloučení odpovědnosti a podmínky použití

Přístup a používání této webové stránky („Webových stránek“) je poskytováno v souladu s těmito podmínkami. Přečtěte si prosím tyto podmínky pozorně, protože používání těchto stránek představuje souhlas s těmito podmínkami.

Pro účely tohoto oznámení bude "Megger" zahrnovat společnost Megger Group Limited a její divize, dceřiné společnosti, nástupce, mateřské společnosti a jejich zaměstnance, partnery, ředitele, zástupce a zástupce a všechny poskytovatele informací nebo zdroje informací nebo údajů.

Použití materiálu na webu

Informace, umělecká díla, text, video, zvuk nebo obrázky obsažené na Webových stránkách (souhrnně „Materiály“) jsou chráněny mezinárodními zákony o autorských právech. Materiály můžete zpřistupňovat a používat pouze pro účely spojené se zadáváním, nákupem nebo používáním produktů a služeb společnosti Megger. Nesmíte za žádných okolností, s výjimkou níže uvedených případů, upravovat, reprodukovat, zaznamenávat, publikovat, veřejně vystavovat, distribuovat nebo používat materiály pro jakýkoli jiný účel bez výslovného písemného souhlasu společnosti Megger. Nesmíte se nepokoušet "předat" žádný obsah stránek Megger jako svou vlastní práci.

Materiály můžete tisknout pouze pro účely spojené s určováním, nákupem nebo používáním produktů a služeb společnosti Megger a musíte zahrnout veškeré oznámení o autorských právech, které bylo původně součástí materiálů ve všech kopiích.

Jakýkoli počítačový software ke stažení nebo jinak dostupný z Webové stránky je licencován podle podmínek příslušné licenční smlouvy.

Materiály byly sestaveny společností Megger z různých zdrojů a mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Stránky propojené z webu

Stránky odkazované z nebo na webové stránky společnosti Megger nejsou pod kontrolou společnosti Megger a společnost Megger nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli komunikaci nebo materiály dostupné na těchto odkazovaných stránkách. Megger nemá v úmyslu, aby odkazy na Webové stránce byly doporučením nebo potvrzením propojených subjektů; jsou poskytovány pouze pro pohodlí.

Zřeknutí se záruky

Služby, informace nebo údaje zpřístupněné na Webových stránkách (souhrnně „Informace“) jsou poskytovány „JAK JSOU“, bez záruk jakéhokoliv druhu. Společnost Megger výslovně odmítá jakékoli závazky a záruky, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk vztahujících se k obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. Společnost Megger nenese žádnou absolutní odpovědnost za služby, včetně, bez omezení, jakékoli odpovědnosti za škody na hardwaru počítače, údajích, informacích, materiálech a obchodu, které vyplývají z informací nebo z nedostatku informací dostupných na webu. Megger nenese žádnou odpovědnost za:

Jakákoli ztráta nebo újma způsobená, zcela nebo zčásti, jejím jednáním, opomenutím nebo nedbalostí, nebo za nepředvídatelnou okolnost, která je mimo její kontrolu, při obstarávání, sestavování nebo poskytování informací;

Jakékoli chyby, opomenutí nebo nepřesnosti v informacích bez ohledu na to, jak byly způsobeny nebo zpožděny nebo přerušení v poskytování informací; nebo

Jakákoli učiněná rozhodnutí nebo opatření přijatá nebo neuzavřená na základě informací poskytnutých podle této Smlouvy.

Společnost Megger neposkytuje žádnou záruku, prohlášení ani záruku, pokud jde o obsah, pořadí, přesnost, aktuálnost nebo úplnost informací nebo že informace mohou být z jakéhokoli důvodu spolehlivé. Společnost Megger neposkytuje žádnou záruku, prohlášení ani záruku, že informace budou bez přerušení nebo bez chyb, nebo že budou odstraněny případné závady.

Omezení odpovědnosti

Za žádných okolností nenese společnost Megger odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, ať už ve smlouvě, deliktu nebo jinak, z použití nebo spoléhání se na informace nebo z používání internetu obecně.

Obecná prohlášení pro webové stránky Megger UK

WEEE

The European Directive 2002/96/EC (as amended) on waste electrical and electronic equipment (WEEE) came into force in February 2003. The purpose of this directive is minimise the environmental impact of WEEE and to encourage its separate collection, subsequent treatment, reuse, recovery, recycling and environmentally sound disposal.

Electrical and electronic equipment should never be disposed with general waste collections but must be separately collected for their proper treatment and recovery. The crossed out wheeled bin placed on Megger products is a reminder to dispose of the product correctly at the end of its life.

Users of Megger products within the UK may dispose of them at the end of their useful life by contacting B2B Compliance at www.b2bcompliance.org.uk or by telephone on 01691 676124.

Megger is registered in the UK as a Producer of Electrical and Electronic Equipment. The Registration No is WEE/HE0146QT

Users of Megger products in other parts of the EU should contact their local distributor.

RoHS

The European Directive 2002/95/EC (as amended) on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS) came into force in February 2003. The purpose of this directive is to restrict the use of lead, cadmium, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers, thereby contributing to the protection of human health and the environment.

The products produced by Megger are classified as Category 9, Monitoring and Control Products, and as such are not included within the scope of the RoHS Directive. Nevertheless, Megger is continually striving to exclude the restricted substances from its products whilst not compromising safety and reliability.

Batteries

The European Directive 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators came into force in September 2006. It seeks to improve the environmental performance of batteries and accumulators and of the activities of all economic operators involved in the life cycle of batteries and accumulators, e.g. producers, distributors and end-users and, in particular, those operators directly involved in the treatment and recycling of waste batteries and accumulators.
Megger is registered in the UK as a producer of batteries.
The Registration number is BPRN00142

Specific Statements for the Product User Guide

WEEE

The crossed out wheeled bin placed on Megger products is a reminder not to dispose of the product at the end of its life with general waste.
Megger is registered in the UK as a Producer of Electrical and Electronic Equipment. The Registration No is WEE/HE0146QT

Batteries

The crossed out wheeled bin placed on the batteries is a reminder not to dispose of them with general waste at the end of their life.
This product contains the following batteries...
They are located...
They can be safely removed by...
Spent ??? batteries are classified as Portable Batteries and should be disposed of in the UK in accordance with Local Authority requirements
Spent ??? batteries are classified as Industrial Batteries. For disposal in the UK contact Megger Ltd
For disposal of batteries in other parts of the EU contact your local distributor.
Megger is registered in the UK as a producer of batteries.
The Registration number is BPRN00142

Oznámení o autorských právech a ochranných známkách

Copyright (c) Megger Group Limited. a / nebo jeho poskytovatelé licencí, 2014, všechna práva vyhrazena.

AVO, Biddle, BITE, DLRO, Ducter, Evershed a Vignoles, Foster, Megger, Metrosonics, Multi-AMP, prohlášení a logotyp Megger jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Megger Group Limited a jejích poboček. Před použitím jakéhokoli loga Megger nebo ochranné známky si přečtěte Zásady používání ochranných známek společnosti Megger.

Postup oznamování porušení autorských práv

Problémy týkající se nároků na případné porušení autorských práv můžete sdělit

Megger Group Limited Archcliffe Road Dover Kent CT17 9EN
T +44 (0) 1304 502100
F +44 (0) 1304 502141
Legal@megger.com

Oznámení o reklamovaném protiprávním jednání v souvislosti s některým vlastnictvím společnosti Megger musí být písemným sdělením, jak je uvedeno výše, a musí obsahovat v podstatě všechny tyto skutečnosti:

Fyzický nebo elektronický podpis vlastníka (nebo osoby oprávněné jednat jménem vlastníka) výlučného práva, které je údajně porušeno;

Specifická identifikace díla chráněného autorskými právy, která byla prohlášena za porušenou, nebo pokud je více děl chráněných autorskými právy pokryto jedním oznámením, seznam všech děl chráněných autorskými právy, o nichž se tvrdilo, že byly porušeny;

Informace vztahující se k dílu (dílům) přiměřeně dostačujícím k tomu, aby Megger rychle lokalizoval dílo (např. Název díla, umístění v rámci nemovitostí Megger, atd.);

Informace přiměřeně dostačující k tomu, aby společnost Megger mohla přímo kontaktovat stěžovatele, například úplné jméno a adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;

Prohlášení, že stěžovatel má v dobré víře přesvědčení, že užívání díla způsobem, který je předmětem reklamace, není autorizováno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem;

Prohlášení požadující, aby společnost Megger přijala konkrétní opatření týkající se údajného protiprávního jednání (např. Odstranění, omezení přístupu nebo zakázání přístupu); a

Prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné, a pod trestem křivé přísahy, že stěžovatel je oprávněn jednat jménem vlastníka výlučného práva, které je údajně porušeno.

Máte-li jakékoli dotazy nebo dotazy ohledně tohoto právního upozornění, obraťte se prosím na společnost Megger na e-mailové adrese Legal@megger.com.

Megger Group Limited, Registered in England and Wales Number 2582519, Registered office Archcliffe Road, Dover, Kent CT17 9EN