Menu
Podpora
Technická knihovna
Průvodce diagnostickým měřením izolace nad 1 kv

Průvodce diagnostickým měřením izolace nad 1 kv

Spoleènost Megger vynalezla mìøení izolace pøed zaèátkem 20. století a dále vedla trh s inovacemi a technologickými zlepšeními. Proè jsme tedy vyvinuli 10kV model, když všichni ostatní výrobci konèí na 5 kV? Odpovìdí jsou normy IEEE. Spoleènost Megger vyvinula 10kV zaøízení splòující nová doporuèení pro mìøení daná IEEE. Spoleènost Megger nabízí 10kV mìøièe izolaèního odporu od roku 2001.

Stáhnout PDF